Autor: Fronius Polska

Dział Solar Energy firmy Fronius powstał w 1992 roku. Produkcja odbywa się w Austrii, w okolicy miejscowości Linz. Polski oddział ma siedzibę w Gliwicach.
Jak prosto można sterować mocą czynną i bierną falownika

Jak prosto można sterować mocą czynną i bierną falownika

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że Prezes URE nie podpisze aktualizacji kart IRiESD w ich obecnym kształcie. Musimy jednak pamiętać, że Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Art. 7. ust 8d10 mówi wyraźnie:

Nie ma jeszcze doświadczeń z rynku polskiego, jak miałoby wyglądać takie ograniczenie mocy. Jeśli jednak polscy OSD skorzystaliby z rozwiązań znanych na rynku niemieckim, to sterowanie takie jest bardzo proste w swojej idei: z „czarnej skrzynki” (nazywanej ripple controller) wyprowadzone są styki, które mogą być „zamknięte” lub „otwarte”. Operator Systemu Dystrybucyjnego definiuje jakie jest znaczenie tych stanów, np.:

Analiza tych stanów jest niezwykle prosta do zrealizowania przez kartę Datamanagera i jej cyfrowe wejścia/wyjścia. Wystarczy wykonać połączenia jak na rysunku poniżej a w Edytorze EVU zdefiniować odpowiednie reguły. I tak:

Rys. 1. Wszystkie styki otwarte = 100% mocy.

Rys. 2. Styk 1 zamknięty = 75% mocy.

 

Rys. 3. Styk 2 zamknięty = 50% mocy i cos φ = 0.95 indukcyjny.

Na ostatnim diagramie pokazano również w jaki sposób można przekazać informację zwrotną o zastosowaniu danej reguły.
Szczegółowy opis konfiguracji zamieszczamy poniżej.

Ustawienia — Edytor EVU

Informacje ogólne

W pozycji menu „Edytor EVU” konfiguruje się ustawienia istotne dla dostawców energii elektrycznej.
Można tu ustawić ograniczenie mocy czynnej w % i/lub ograniczenie współczynnika mocy.
WAŻNE! Ustawienia w pozycji menu „Edytor EVU” mogą konfigurować wyłącznie osoby upoważnione, np. instalatorzy lub serwisanci instalacji fotowoltaicznej!
W pozycji menu „Edytor EVU” konieczne jest podanie hasła serwisowego.

Edytor EVU — sterowania we./wy.

Edytor EVU — ustawienie fabryczne 100%, 60%, 30% i 0% mocy czynnej.
Ustawienia można zmienić w dowolnym czasie.

Opis:
 (1) Uaktywnianie reguł
 (2) Wzorzec wejściowy (przypisanie poszczególnych we./wy.)
           kliknięcie jednokrotne = biały
           kliknięcie dwukrotne = niebieski
           kliknięcie trzykrotne = szary
Wirtualne przyporządkowanie we./wy. wyświetlane jest zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale „Ustawienia — przyporządkowanie we./wy.” (patrz „Instrukcja użytkowanie Datamanager 2.0”).
W przypadku starszych wersji oprogramowania wygląd ekranu może różnić się od przedstawionego.
 (3) Najpierw uaktywnić moc czynną, a następnie wprowadzić żądaną moc czynną w %.
 (4) Najpierw uaktywnić współczynnik mocy cos phi , a następnie wprowadzić żądany współczynnik mocy i na koniec wybrać „ind” lub „poj.”.
           ind = charakter indukcyjny
           poj. = charakter pojemnościowy
 (5) Wyjście EVU (wyjście komunikatów zwrotnych) przy aktywnej regule uaktywniane jest wyjście I/O 0 (np. w celu umożliwienia pracy urządzenia sygnalizującego)
 (6) Wykluczone falowniki
Tutaj należy podać numery falowników, które mają być wykluczone z regulowania. Większą liczbę falowników oddzielić przecinkami.
 (7) Skasuj / Dodaj regułę
           + = dodawanie nowej reguły
            – = skasowanie aktualnie wybranej reguły
 (8) Legenda kolorów
 (9) Kliknąć przycisk „Importuj”, aby zaimportować reguły w formacie FPC.
Funkcja przycisku „Importuj” jest uzależniona od używanej przeglądarki internetowej, np. obsługują ją przeglądarki Firefox i Google Chrome.
 (10) Kliknąć przycisk „Eksportuj”, aby zapisać reguły oddzielnie w formacie FPC.
 (11) Przycisk „Zastosuj / zapisz”
 (12) Przycisk „Anuluj / odrzuć wprowadzone dane”

WSKAZÓWKA! Dzięki funkcji wydruku z poziomu przeglądarki internetowej można wygenerować ustawienia w pozycji menu „Edytor EVU” jako dokument w formacie PDF lub je wydrukować (np. w formie protokołu uruchomienia).

Przykład podłączenia

2 odbiorniki sygnału sterowania częstotliwością akustyczną, podłączone do wejść/wyjść urządzenia Fronius Datamanager 2.0

 (1) Odbiornik sterowania zdalnego wyposażony w 3 przekaźniki, do ograniczania mocy czynnej
 (2) Odbiornik sterowania zdalnego wyposażony w 3 przekaźniki, do ograniczania współczynnika mocy
 (3) Wejścia/wyjścia w urządzeniu Fronius Datamanager 2.0
 (4) Odbiornik (np. lampa sygnalizacyjna, przekaźnik sygnalizacyjny)

Odbiornik sterowania zdalnego i wtyczka urządzenia Fronius Datamanager 2.0 są połączone ze sobą za pomocą 4-stykowego kabla, zgodnie ze schematem połączeń. W przypadku, gdy odległość między urządzeniem Fronius Datamanager 2.0 a odbiornikiem sterowania zdalnego jest większa niż 10 m, zalecane jest zastosowanie kabla ekranowanego.

W przypadku takiego zastosowania, w punkcie menu „Przypisanie IO” dla opcji Sterowanie WE/WY trzeba zdefiniować 6 styków. Odpowiednie ustawienia w edytorze EVU:

Przykładowe ustawienia w edytorze EVU dla 2 odbiorników sygnału sterowania częstotliwością akustyczną:
(1) Ograniczenie mocy czynnej,
(2) Ograniczenie współczynnika mocy
* … wirtualne przypisanie IO zgodnie z opisem w rozdziale „Ustawienia — przypisanie IO” (patrz strona 83 podręcznika „Fronius Datamanager – instrukcja obsługi”).

Ograniczenie wypływu energii do sieci

Ograniczenie wypływu energii do sieci

Często zdarza się, że instalacje fotowoltaiczne, które uzyskały dofinansowanie nie mogą oddawać energii do sieci elektroenergetycznej. Wynika to z narzuconego warunku uniemożliwiającego „zarabianie” na produkowanej energii. Można zatem korzystać z dobrodziejstw elektrowni słonecznej, ale pod warunkiem wykorzystania produkowanej energii wyłącznie na potrzeby własne (jak robić to lepiej można dowiedzieć się tutaj). Oznacza to, że jeżeli obiekt nie jest w stanie skonsumować całej produkowanej w danej chwili energii, elektrownia fotowoltaiczna musi zmniejszyć swoją moc.

Wobec konieczności ograniczania mocy chwilowej falownika, tak aby tylko określona ilość energii wypływała do sieci, firma Fronius wyposażyła swoje urządzenia w funkcję dynamicznej redukcji mocy na podstawie wskazań układu pomiarowego. Dzięki niej istnieje możliwość zadeklarowania limitu mocy oddawanej do sieci, tak aby falownik komunikując się z licznikiem Fronius Smart Meter, dopasowywał w sposób nieprzerwany swoją moc do lokalnego obciążenia.
Do poprawnego działania takiego układu wystarczy 1 karta Fronius Datamanagar 2.0 (zainstalowana w dowolnym falowniku) oraz jeden licznik inteligentny Fronius Smart Meter w wersji 63A-3 lub 50kA-3, jak na rysunku poniżej. Falowniki muszą być połączone między sobą magistralą DATCOM, czyli łączem szeregowym RS-422.

Falowniki Fronius umożliwiają całkowite ograniczenie przepływu energii do sieci (ang. zero feed-inzerowy wypływ).

Istnieje możliwość zadeklarowania limitu przepływu energii do sieci w zakresie od -10 do 100%. Oznacza to, że falownik będzie reagował na informacje wysyłane przez licznik inteligentny w sytuacji, kiedy prąd płynący z sieci zaczyna maleć do zera, dopasowując swoją moc tak, aby warunek ten był stale spełniony. Wszystkie falowniki z rodziny SnapINverters umożliwiają taką konfigurację.

Ustawienia te można łatwo skonfigurować poprzez interfejs webowy Fronius Datamanagera.

Krótka instrukcja

 

Edytor EVU — Dynamiczna redukcja mocy

Instalator lub serwisant mogą zadeklarować ograniczenia zasilania sieci dla falownika (np. maks. 70% kWp lub maks. 5 kW).
Dynamiczna redukcja mocy uwzględnia przy tym zużycie własne w obiekcie, zanim nastąpi redukcja mocy falownika.

 • Można ustawić indywidualny limit dla instalacji.
 • Do przyłączy D- / D+ dla danych protokołu Modbus urządzenia „Fronius Datamanager 2.0” można podłączyć licznik inteligentny Fronius Smart Meter.

 

Limit mocy

Możliwość zdefiniowania maksymalnej mocy wyjściowej instalacji fotowoltaicznej:

Opis:
(1) brak limitu
      Instalacja fotowoltaiczna przekształca całą dostępną energię fotowoltaiczną i zasilanią sieć.
(2) Limit dynamicznej redukcji mocy dla całej instalacji
      Stały limit mocy dla całej instalacji fotowoltaicznej.
(3) Pole do wprowadzania łącznej mocy DC instalacji w Wp
       Wartość ta z jednej strony służy jako punkt odniesienia dla regulacji, a z drugiej strony na wypadek awarii (np. w przypadku awarii licznika).
(4) Pole do wprowadzania maks. mocy w W lub %
       Jeżeli w pozycji menu „Liczniki” nie wybrano żadnego licznika: maks. moc wygenerowana przez całą instalację
       Jeżeli w pozycji menu „Liczniki” wybrano „Fronius Smart Meter” lub „S0”: maks. moc zasilania sieci. WAŻNE: wprowadzenie wartości 0% realizuje funkcję ograniczenia wypływu energii do sieci; wprowadzenie wartości ujemnej, np. -5%: obiekt zawsze będzie pobierał energię z sieci.
(5) Pole wyboru % lub W
(6) Przycisk „Zastosuj / zapisz”
(7) Przycisk „Anuluj / odrzuć wprowadzone dane”

 

Edytor EVU — Priorytety sterowania

1 = najwyższy priorytet, 3 = najniższy priorytet
(1) do ustawiania priorytetów sterowania dla odbiornika zdalnego sygnału sterującego
(2) do ustawiania priorytetów sterowania dla dynamicznej redukcji mocy
(3) do ustawiania priorytetów sterowania dla sterowania za pośrednictwem Modbus
(4) Przycisk „Zastosuj / zapisz”
(5) Przycisk „Anuluj / odrzuć wprowadzone dane”

 

Komplet dokumentów do pobrania

Ikona

Ograniczenie wypływu energii do sieci - prezentacja 618 kB 30 downloads

Jak zrealizować ograniczenie wypływu energii...
Ikona

Ograniczenie wypływu energii do sieci – dokument dla projektantów 1.9 MB 41 downloads

Jak zrealizować ograniczenie wypływu energii...
Ikona

Ograniczenie wypływu energii do sieci – ulotka 1.4 MB 23 downloads

Jak zrealizować ograniczenie wypływu energii...
  Fronius Polska i WAGO ELWAG nawiązują współpracę

  Fronius Polska i WAGO ELWAG nawiązują współpracę


  Firma Fronius Polska i WAGO nawiązały współpracę w zakresie technicznej integracji rodziny sterowników PLC typu WAGO PFC200 przeznaczonych do zarządzania i sterowania obiektami energetycznymi oraz karty Datamanager 2.0 standardowo instalowanej w falownikach Fronius.

  Takie połączenie daje możliwość zbudowania kompleksowej oferty dla:

  • klastrów energetycznych (więcej informacji na stronach bloga WAGOdirect oraz Smart-Grid),
  • dużych projektów gminnych, szczególnie wymagających integracji i monitorowania wielu źródeł OZE,
  • zaawansowanego sterowania falownikami, np. mocą bierną, w oparciu o analizatory sieci,
  • monitorowania i regulacji dużych elektrowni fotowoltaicznych (>40kWp), również ze względu na wymagania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD).


  Zalety rozwiązań WAGO Solar Park Management:

  • bezpośrednia komunikacja między instalacją obsługiwaną zdalnie i falownikiem
   lub rejestratorem danych elektrowni solarnej
  • integracja urządzeń pomiarowych/wykonawczych (stacje pogodowe, inwertery, zabezpieczenia elektroenergetyczne, analizatory sieci)
  • komunikacja z OSD: DNP3.0, IEC60870-5-104
  • osobne interfejsy ETHERNET pozwalają na budowanie równoległych sieci.
  • Cyber Security: kodowanie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa informatycznego
  • Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT
  • zarządzanie przez stronę WWW z ochroną hasłem uniemożliwia zmianę ustawień systemu przez osoby niepowołane
  • realizacja założeń konkretnego operatora sieci odnośnie zmagazynowanej mocy czynnej oraz zapewniania mocy biernej
  • cos ϕ lub regulacja U i Q (napięcia i mocy biernej) zgodnie z charakterystyką
  • odczyt wartości mocy w układach niskiego napięcia przy pomocy moduł pomiaru mocy 3-fazowe

  Wszystkie firmy zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji w kontekście prowadzonych przez siebie projektów prosimy o kontakt:

  WAGO: Adrian Dałek Menadżer ds. projektów elektroenergetycznych e-mail: adrian.dalek@wago.com
  FRONIUS: Maciej Piliński Sales Manager Solar Energy e-mail: pilinski.maciej@fronius.com

  Zapraszamy również od odwiedzenia bloga firmy WAGO, gdzie znaleźć można więcej ciekawych artykułów oraz porad.

  Fronius On Tour z GRODNO S.A.

  Fronius On Tour z GRODNO S.A.

  GRODNO S.A. oraz Fronius Polska zapraszają Państwa na spotkania w najbliższym punkcie Grodno S.A.

  • Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Fronius Solar oraz na pyszną kawę.
  • Spotkaj się z technikami Fronius i porozmawiaj o interesujących Cię zagadnieniach.
  • Każdy odwiedzający otrzyma pakiet materiałów marketingowych Fronius.
  • Chcesz pokazać nam swoją instalację? Chętnie zobaczymy ciekawe referencje Fronius!
  • Oferujemy ponadto na miejscu u klienta końcowego (prosimy o wcześniejsze umówienie terminu):
   • analizę
   • doradztwo
   • sprawdzenie/ aktualizację oprogramowania
   • pomoc w znalezieniu rozwiązania ew. problemu
  • Zgłoś chęć udziału pod linkiem „REJESTRACJA”

  AGENDA

  Godz. AGENDA
  08:30 Poranna kawa
  09:00 Dobre praktyki projektowe/wykonawcze
  11:00 Przerwa kawowa
  11:15 Podłączanie do Internetu, gwarancje, forum, SOS i inne narzędzia
  13.00 Lunch
  13:45 Optymalizatory TIGO
  Zarządzanie produkowaną energią
  15:30 Przerwa kawowa
  15:45 Nowe IRiESD
  Pytania i dyskusja
  17:00 Zakończenie części oficjalnej

   

  Mapa wydarzeń

  Fronius on Tour z GRODNO S.A.
  Fronius on Tour – mapa wydarzeń

  Rejestracja na wydarzenia

  Data (dzień tygodnia) Punkt Grodno S.A. Link do rejestracji
  22.03.2018 (czwartek) Szczecin  
  23.03.2018 (piątek) Poznań  
  12.04.2018 (czwartek) Suwałki  
  13.04.2018 (piątek) Olsztyn  
  10.05.2018 (czwartek) Krasnystaw  
  11.05.2018 (piątek) Opole  
  24.05.2018 (czwartek) Bielsko-Biała http://www.fiff.pl/wydarzenia/fronius-on-tour-grodno-bielsko-biala/
  25.05.2018 (piątek) Wrocław http://www.fiff.pl/wydarzenia/fronius-on-tour-grodno-wroclaw/
  07.06.2018 (czwartek) Łódź http://www.fiff.pl/wydarzenia/fronius-on-tour-grodno-lodz/
  08.06.2018 (piątek) Toruń http://www.fiff.pl/wydarzenia/fronius-on-tour-grodno-torun/

   

  Co sygnalizują diody LED na karcie Datamanager 2.0?

  Co sygnalizują diody LED na karcie Datamanager 2.0?

  Często przy diagnostyce połączenia karty Datamanagera z Internetem pojawia się pytanie, co oznaczają poszczególne diody LED. Poniżej krótkie kompendium wiedzy.

  Opis poszczególnych diod LED można znaleźć w „Instrukcji obsługi Datamanager 2.0”, którego najnowszą wersję można znaleźć na strownie Fronius Polska: http://www.fronius.pl. Niemniej, poniższy opis umożliwi Państwu szybką diagnozę stanu połączenia pomiędzy falownikiem / falownikami a platformą Solar.Web za pośrednictwem karty Datamanager 2.0.

  Czytaj dalej Czytaj dalej

  Podsumowanie II Konferencji FSP

  Podsumowanie II Konferencji FSP

  Szanowni Uczestnicy II Konferencji FSP,

  jeszcze raz dziękujemy za liczne przybycie i poświęcony czas. Mamy nadzieję, że II Konferencja Partnerów Serwisowych Fronius była dla Państwa ważnym wydarzeniem, zarówno pod względem merytorycznym, jak i integracji całej branży PV. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz do przesyłania swoich sugestii. Poniżej znajdą Państwo linki do prezentacji, a na końcu – krótką ankietę.

  Liczymy na Państwa obecność za rok!

  Z poważaniem,
  Zespół Solar Energy
  Fronius Polska Sp. z o.o.

  PREZENTACJE

  Mamy nadzieję, że tematyka Konferencji była dla Państwa interesująca. Liczymy na opinie dotycząc tegorocznej edycji, jak również na wszelkie sugestie odnośnie zagadnień, które chcieliby Państwo zobaczyć i usłyszeć w przyszłym roku.

  godz.
  30.11.2017 (czwartek)
  9:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa
  10:00 powitanie Uczestników, prezentacja Zespołu Fronius
  / podsumowanie wydarzeń 2017 i nowości 2018
  / prezentacja kandydatów na Najlepszą Referencję 2017 roku
  12:00

  14:30
  18:30 Uroczysta kolacja
  / Ogłoszenie zwycięzcy w Konkursie na najlepszą Referencję 2017
  godz.
  1.12.2017 (piątek) miejsce
  10:00
  12:00
  13:00

  MINI WYSTAWA

  W trakcie trwania Konferencji w Pałacu Odrowążów dużym zainteresowaniem cieszyła się mini wystawa, na której można było na żywo zobaczyć (i dotknąć!) prezentowany sprzęt firmy Fronius i naszych Partnerów: firmy WIHA, Seaward i Jean-Mueller.

  GALERIA ZDJĘĆ

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia:

  « 1 z 4 »

  KONKURS NA NAJLEPSZĄ REFERENCJĘ 2017 – ROZSTRZYGNIĘTY!

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami oraz fotorelacji z wręczenia nagród tutaj.

  ANKIETA

  Jak oceniasz nasze wydarzenie?
  Imię i nazwisko
  Wprowadź swój adres e-mail, abyśmy mogli zostać w kontakcie
  Wybierz najbardziej pasującą opcję
  Konkurs na najlepszą referencję Fronius 2017 – rozstrzygnięty!

  Konkurs na najlepszą referencję Fronius 2017 – rozstrzygnięty!

  Szanowni Państwo,

  Bardzo dziękujemy za licznie nadesłane referencje, których otrzymaliśmy prawie 60 (sześćdziesiąt).
  Wybierając kandydatów na najlepszą instalację referencyjną kierowaliśmy się:

  • estetyką zdjęć,
  • ich zgodnością z wytycznymi dotyczącymi zdjęć,
  • estetyką wykonania instalacji, a także –
  • techniczną poprawnością wykonania.

  Wybór nie był łatwy. Jury konkursowe po długich naradach wyróżniło 3 referencje oraz wytypowało kolejne 3 do głównej nagrody.

  NAGRODY GŁÓWNE

  Z pośród wybranych kandydatów wyłonili Państwo w drodze głosowania miejsca od 3 do 1: oprócz prestiżu wyjątkowego tytułu, firmy prezentujące najlepsze referencje otrzymały nagrody rzeczowe o łącznej wartości ponad 14.000 zł (netto). 

  Miejsce  Firma / Nazwa referencji Zdjęcie poglądowe / Zdjęcie falownik  Nagroda
  I FreeVolt Sp. z o.o. / Basen
  II EKO-SOLAR Sp. z o.o. / Zespół Szkół
  III Brewa s.c K.Marczak, M.Borowiak / Dach hali

  WYRÓŻNIENIA

  Oprócz głównych nagród wskazaliśmy trzy referencje, które naszym zdaniem zasługują na wyróżnienie:

  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. – – za instalację własną 36kWp
  • SunSol Sp. z o.o. – za instalację na promie elektrycznym 2x SYMO 6.0-3-M
  • Multisun sp. z o.o. – za instalację na dachu magazynu; 18x ECO 27.0-3-S

  Wyróżnione firmy zostały nagrodzone zestawami wkrętaków dynamometrycznych wraz z końcówkami „slim” firmy WIHA

  GALERIA ZDJĘĆ

  Galeria zdjęć z ceremonii wręczenia nagród:

  « 1 z 3 »

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy zwycięzcom!

  Wszystkie referencje zostaną opublikowane na Forum w dziale „Referencje / przykładowe instalacje”.

  Zdalna pomoc przez TeamViewer

  Zdalna pomoc przez TeamViewer

  Oprogramowanie TeamViewer umożliwia zdalną kontrolę ekranu komputera, na którym jest zainstalowany. Jakkolwiek strasznie to brzmi, dzięki tej aplikacji pracownicy Wsparcia Technicznego firmy Fronius mogą dokonać zdalnej diagnozy problemów związanych np. z komunikacją czy ustawieniami Datamanagera.

  Aby zestawić zdalną sesję przez TeamViewer niezbędne będzie:

  1. obecność osoby przed komputerem posiadającym połączenie z siecią lokalną – tą samą co falownik (aby móc się zalogować do Datamanagera)
  2. zainstalowany na tym komputerze program TeamViewer; Link do pobrania: https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe
  3. zainstalowany program Fronius Datalogger Finder; Link do pobrania: http://www3.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-986E1CBD-227C56F9/fronius_poland/SE_SW_Fronius_Datalogger_Finder_MULTI_403389_snapshot.zip

  Szczegółowa instrukcja poniżej:

  Monitorowanie ochronników przepięciowych (ograniczników przepięć)

  Monitorowanie ochronników przepięciowych (ograniczników przepięć)

  Większość szanowanych producentów osprzętu służącego do ochrony przed przepięciami: DEHN, Citel *) umożliwia monitorowanie stanu uszkodzenia ochronnika, nie tylko w formie wizualnej („zielone”/”czerwone” okienko), ale też bardziej zaawansowanej: w postaci zestyku bezpotencjałowego.
  Zestyk taki ma pin wspólny, jeden obwód Normalnie Otwarty (N/O) i jeden obwód Normalnie Zamknięty (N/C).
  Uszkodzenie ochronnika lub jednej z wkładek ochronnika modułowego wymusza zmianę stanu obwodu: Normalnie Zamknięty zostaje rozwarty, a Normalnie Otwarty – zamknięty.

  We wszystkich falownikach Fronius rodziny SnapINverter (SYMO, PRIMO, GALVO, ECO) mamy dwu-pinowe wejście, tzw. „S0”, które można skonfigurować do rozpoznawania stanu zewnętrznego zestyku. Przykładowy schemat elektryczny połączeń jest następujący:

  Dla falowników Fronius SYMO o mocach od 10.0kW wzwyż, oraz dla falowników ECO możliwe jest zamówienie ochronników przepięciowych T2 lub T1+T2 zainstalowanych na szynie TH-35 wewnątrz falownika. Są one wówczas skablowane (zjęcie poniżej), a falownik jest odpowiednio skonfigurowany.

  Więcej o tym rozwiązaniu w ulotce:

  Jeśli Instalator chciałby samodzielnie wyposażyć w/w falowniki w ochronę przeciwprzepięciową po stronie DC, jest to jak najbardziej możliwe. Ochronniki, które testowała firma Fronius to:

  • CITEL DS50PVS-1000G/51
  • DEHN DG M YPV SCI 1000 FM
  • DEHN DG M YPV SCI 1200 FM
  • PHOENIX VAL-MS 1000DC-PV/2+V -FM — 2800627

  Połączenie ochronników oraz sygnalizacji uszkodzenia pokazano na poniższych schematach:
  dla SYMO:
  dla ECO:


  Czytaj dalej Czytaj dalej

  „Pływające zero” – co to jest i dlaczego należy go unikać?

  „Pływające zero” – co to jest i dlaczego należy go unikać?

  W układzie trójfazowym bez połączonego przewodu neutralnego (np. w wyniku awarii lub błędu w instalacji) przy obciążeniu niesymetrycznym następuje przesunięcie punktu zerowego ze środka ciężkości trójkąta napięć zasilania 0  o wektor  U0’0  do punktu  0’.

  W wyniku tego następuje asymetria napięć fazowych odbiornika UA, UB, UC :

  |UA| ≠ |UB| ≠ |UC|

  Przykład:

  |UA| = 100V   |U0,0| = 130V

  |UB| = |UC| = 317V


  Uwaga! napięcia fazowe UA, UB lub UC mogą przyjąć na tyle dużą wartość, że może ono uszkodzić podłączone urządzenie trójfazowe, np. falownik.

  Dlatego w układach trójfazowych najważniejszym połączeniem jest przewód neutralny.

  Metody pomiaru

  Najczęściej popełnianym błędem jest pomiar napięć fazowych przy użyciu multimetru. Ze względu na bardzo wysoką impedancję wejściową (liczoną w dziesiątkach MΩ), nie jest on wstanie zakłócić symetrii napięć, dlatego wskazania mogą wydawać się prawidłowe.
  Dlatego doświadczeniu elektrycy sprawdzają napięcia przy pomocy … dwóch zwykłych, szeregowo połączonych żarówek. Stanowią one obciążenie, które może zakłócić symetrię układu i doprowadzić do przesunięcia „zera”. Po jasności świecenia można łatwo rozpoznać taki przypadek.